Ubezpieczenia wypadkowe

Na wszelki wypadek!
Przezorność popłaca – bądź przygotowany na każdą sytuację.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie to może obejmować świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci, dziennego świadczenia szpitalnego, kosztów rehabilitacji, refundacji kosztów leczenia, etc.